TamSoft, Opak ERP, TamSoft Denizli E-Dönüşüm, Gıda Sektörü, Restoran Sektörü, Android Caller Id, Yazılımlarımız,

Dokunmatik Pos Pc, TamSoft El Terminali, Barkodlu Terazi, Barkod Okuyucular, Barkod Yazıcılar,

Denizli Mobil ve Fiş Yazıcılar, TamSoft Fiyat Gör, Para Çekmecesi, Termal Rulo - Etiket

  • 0 532 686 10 59
  • 0 552 683 19 25
  • info@barkodotomasyon.com
  • Türkçe

E-Dönüşüm

Barkodotomasyon Türkiye Barkod Sistemleri Yazılımları

E-Dönüşüm
E-FATURA

E-FATURA değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, uluslararası bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik belgedir. Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında elektronik olarak düzenledikleri faturaları, gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan sistemdir.

Avantajları  
Fatura basım ve gönderim masraflarında azalma Elektronik ortamda arşivleme olanağı ile arşivleme maliyetlerinde azalma ve belgelere hızlı erişim Operasyonel etkinlik ve verimlilik artışı Hızlı mutabakat ve nakit akışı. Elektronik iç ve dış denetim için uygun altyapı Uluslararası standartlara uyum Hızlı uyuşmazlık çözümü Nakit akışını hızlandırmak suretiyle işletmelere finansal avantajlar Kağıt tasarrufu sayesinden çevrenin korunmasına katkı sağlar.
Barkodotomasyon connect yazılımı Tüm veri tabanları ile E-Dönüşüm süreçlerinde çalışmaktadır. 
 
E-DÖNÜŞÜM

E-FATURA değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, uluslararası bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik belgedir. Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında elektronik olarak düzenledikleri faturaları, gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan sistemdir.

Avantajları
Fatura basım ve gönderim masraflarında azalma Elektronik ortamda arşivleme olanağı ile arşivleme maliyetlerinde azalma ve belgelere hızlı erişim Operasyonel etkinlik ve verimlilik artışı Hızlı mutabakat ve nakit akışı. Elektronik iç ve dış denetim için uygun altyapı Uluslararası standartlara uyum Hızlı uyuşmazlık çözümü Nakit akışını hızlandırmak suretiyle işletmelere finansal avantajlar Kağıt tasarrufu sayesinden çevrenin korunmasına katkı sağlar.

E-DEFTER

e-Defter Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin bu sitede duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür. Defterlerin elektronik ortamda hazırlanması için xml formatında bir standart olan ve uluslararası kullanıma sahip XBRL (eXtensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili esas alınmıştır. Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değişmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için güvenli elektronik imza veya tüzel kişiler için mali mühür kullanılacaktır. Ayrıca imza veya mühür değerinin Elektronik Defter Uygulaması üzerinden bildirimi suretiyle, söz konusu defterin ilgili tüm taraflar nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi sağlanacaktır.

E-Arşiv Fatura, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

Avantajları
Kağıt fatura sıfırlama nedeniyle fatura basım gönderim masraflarının ortadan kalkması Elektronik ortamda arşivleme olanağı ile arşivleme maliyetlerinde azalma ve belgelere hızlı erişim Oparasyonel etkinlik ve verimlilik artışı Elektronik iç ve dış denetim için uygun altyapı Uluslararası standartlara uyum Nakit akışını hızlandırmak suretiyle işletmelere finansal avantajlar Kağıt tasarrufu sayesinden çevrenin korunmasına katkı sağlar.
 
E-imza Elektronik imza kısaca elektronik veriye eklenen ya da mantıksal bağlantısı bulunan, kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik bir veridir. Islak imza nasıl bir kâğıda atılan imzanın size ait olduğunu ispatlamaktaysa, elektronik imza da herhangi bir elektronik dokümana eklenen imzalama verisinin size ait olduğunu ispatlamaktadır. Elektronik imza, imzalayan kişinin kimlik doğruluğunu ispatlar; imzalanan verinin içeriğinin başka bir şahıs tarafından değiştirilmediğini (bütünlüğünün bozulmadığını) ortaya koyar. Elektronik imzanın atılabilmesi için kişiye ait bir Nitelikli Elektronik Sertifika'nın (NES) olması gerekir.
 
e-Mutabakat şirketler arası alacak-borç hesaplarının eşitlenmesi olan mutabakat yazışmalarının telefon, faks ya da posta yerine elektronik ortamda yapılmasıdır. e-Mutabakat ile her şirket kendi cari datalarını sisteme yükleyebilir ve karşı tarafın gönderdiği datalarla kolayca karşılaştırma yaparak mutabakat işlemlerini kısa sürede, sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilir. KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile yasal zemininizde hazır. Tedarikçi ya da müşteri olarak çalıştığınız firmalarla yaptığınız BA, BS ve Cari Bakiye mutabakatlarınızda el emeği ile posta, telefon ya da faks göndermek yerine e-mutabakat sistemi üzerinden e-mail, SMS ya da faks gönderimlerini kolay bir şekilde yapıp bu zahmetten kurtulabilir, daha da önemlisi cevapların önemli oranda elektronik olarak sizin adınıza sistem tarafından toplanmasını sağlayabilirsiniz.

e-İrsaliye irsaliye gönderme, alma, yanıtlama, saklama, görüntüleme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemdir. e-Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olan herkes e-İrsaliye mükellefi olabilir. Gönderilen ve alınan e-İrsaliyeler arşivlenir; istenildiğinde görüntülenebilir, yazdırılabilir ve ibraz edilebilir.

Avantajları
İrsaliyeyi kağıt olarak hazırlamak zorunda olmayan şirketler, elektronik ortamda hazırlanan e-İrsaliye ile zamandan kazanırlar. Şirketler irsaliye basım, kargolama, arşivleme giderlerini azaltıp, iş süreçlerinin hızlanması sonucu personel çalışma verimliliği ile işçilik maliyetlerinden tasarruf ederler. Alıcıya anında ulaşan bilgi ile şirketler kabul, red, iade süreçlerinde hızlı mutabakat sağlar ve dijital arşivleme ile irsaliye bilgilerine hızlıca ulaşabilirler. Dijital ortamda düzenlenen e-İrsaliye’ler ekonomiye sağladığı faydaların yanı sıra kağıt israfından karbon gazı salınımına kadar çevreye zarar veren pek çok unsurun azaltılmasına yardımcı olurlar. Muhasebe sistemlerine entegre edilen e-İrsaliye uygulaması ile şirketler tüm irsaliye sürecini tek bir yerden yönetebilirler.

e-Smm Serbest meslek makbuzu oluşturma zorunluluğu olan mükellefler tarafından kağıt ortamda düzenlenen serbest meslek makbuzlarının kanun ve mevzuatlar çerçevesinde elektronik ortamda oluşturulması, raporlanması, saklanması ve gerektiğinde ibraz edilmesini sağlayan yazılım sistemidir.

Avantajları
Makbuzların günlük olarak GİB’e raporlanması sağlanır. Makbuzun oluşturulması, gönderilmesi birkaç dakika içerisinde tamamlanır. Makbuzların elektronik ortamda saklanması ve raporlanması ile arşivleme için harcanan maliyetleri ortadan kaldırılır. Kağıt irsaliye oluşturmak için kesilen ağaç sayısı azaltılarak çevre koruması sağlanır. Oluşturulan makbuzun muhatabına e-mail aracılığıyla iletilebilmesi sayesinde makbuzun kaybolması engellenir ve makbuza tekrar tekrar erişilebilir.

e-Müstahsil Müstahsil makbuzu, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) standartlarında e-ortamda oluşturulması ve raporlaması ile; hem kağıt hem de e-ortamda muhafazası ve ibrazını kapsayan bir uygulamadır. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerle, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha müstahsil makbuzu tanzim ederek, nüshalardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye verirler, diğer nüshasını ise satıcı çiftçiye imzalatarak almaktadırlar. Müstahsil Makbuzunun, tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası, fatura yerine geçecek belge niteliğindedir.

Avantajları
İşlemlerinizi veri kaybı yaşamadan, güvenli şekilde gerçekleştirmenizi sağlar .Kağıt kullanımını azaltır, çevre dostudur. Arşivleme ve baskı maliyetlerini yok eder, zamandan tasarruf ettirir.